Kasvikurssi

Uutta kirjallisuutta antroposofisesta lääketieteestä Suomeksi


Peter Heusser:
"Kehittyvä ihmiskuva ja tiede"

Tiedote (pdf)

Osa I: Tietoteoreettista pohdintaaOsa II: Antropologista pohdintaaLue lisää...

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Rudolf Steiner,
Ita Wegman
Parantamisen Perusteet
lue lisää

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Volker Fintelmann
Intuitiivinen Lääketiede
lue lisää

Suomen Antroposofisen lääketieteen lääkäriyhdistyksen säännöt

Yhdistyksen nimi on Suomen Antroposofisen lääketieteen lääkäriyhdistys, ruotsiksi Läkareförening för antroposofisk medicin i Finland, ja sen kotipaikka on Helsinki.

Yhdistyksen tarkoituksena on tukea, edustaa ja tehdä tunnetuksi laajennetun lääketieteen impulssia, joka perustuu Rudolf Steinerin antroposofiseen hengentieteeseen ja lääkäri Ita Wegmanin sen pohjalta aloittamaan työhön.

Yhdistyksen jäsenet näkevät atroposofisessa hengentieteessä tieteellisen menetelmän, jolla voidaan tutkia ja saavuttaa tietoja ihmisen henkis-sielullisen yhteyksistä hänen elimistöönsä samoinkuin henkis-sielullisen yhteydestä sairauteen ja parantumiseen liittyviin tapahtumiin.

Yhdistys pyrkii syventämään, täydentämään ja laajentamaan jäsentensä lääketieteen perustietoja antroposofisen laajennetun lääketieteen tiedoilla sekä pyrkii syventämään tietämystä antroposofisesta tutkimusmetodista.

Yhdistys edistää laajennetun lääketieteen perustutkimusta, ja pyrkii edistämään uusien diagnostisten, terapeuttisten ja farmaseuttisten menetelmien kehittämistä.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää tilaisuuksia, joissa perehdytetään lääkäreitä, hammaslääkäreitä, eläinlääkäreitä, farmaseutteja ja ylipäätään hoitoalan henkilöstöä sekä cm. alojen opiskelijoita antroposofiseen laajennettuun lääketieteeseen.

Yhdistyksen tarkoituksen toteuttamiseksi yhdistys arvioi diagnostisia ja terapeuttisia menetelmiä ja lääkkeitä, joita tarvitaan laajennetun lääketieteen pohjalta harjoitetussa lääkäritominnassa. Se pyrkii olemaan asiantuntijaelin suhteessa viranomaisiin, kun on kyse em. lääkkeellisistä ja ei-lääkkeellisistä menetelmistä.

Yhdistys antaa lausuntoja, ottaa kantaa ja harjoittaa julkaisu- ja tiedotustoimintaa niin, että antroposofisen laajennetun lääketieteen asema tulisi tunnustetuksi kansallisesti ja kansainvälisesti. Tämän toteuttamiseksi se työskentelee yhdessä kansainvälisen antroposofisten lääkäriyhdistysten liiton kanssa (Internationale Vereinigung anthroposophischer Ärztegesellschaften = IVAA), sekä muiden järjestöjen, yhteisöjen ja yhdistysten kanssa, jotka edustavat hoitovapautta ja monimuotoisuutta lääketieteen alueella.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi vastaanottaa lahjoituksia ja testamentteja, omistaa tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta sekä suorittaa rahankeräyksiä.

Yhdistyksellä on varsinaisia jäseniä ja ulkojäseniä. Varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä lääkäri, hammaslääkäri ja eläinlääkäri tai näiden alojen kandidaattitutkinnon suorittanut, joka näkee antroposofisessa hengentieteessä oikeutetun tieteellisen perustan ja tämän ilmaisuna on Yleisen antroposofisen seuran (Allgemeine Anthroposophische Gesellschaft, Domach) jäsen.

Ulkojäseniä voivat olla lääkärit, hammaslääkärit ja eläinlääkärit, jotka eivät ole Yleisen antroposofisen seuran jäseniä, tai ovat cm. alojen opiskelijoita tai farmaseutteja, humaanibiologeja, kliinisiä kemistejä tai muihin lääketieteellisiin ammatteihin kuuluvia.

Yhdistyksen varsinaisilla jäsenillä on äänioikeus, ja muilla on puheoikeus yhdistyksen kokouksissa.

Jäsenyyttä haetaan vapaamuotoisella kirjallisella anomuksella, joka osoitetaan hallitukselle. Jäsenyydestä päättää hallitus.

Jäsen voi erota yhdistyksen jäsenyydestä yhdistyslain mukaisesti.

Hallitus voi erottaa jäsenen, jos hän toiminnallaan yhdistyksessä tai sen ulkopuolella estää sen tarkoitusperien toteuttamista taikka vahingoittaa sen mainetta.

Kaikki jäsenet maksavat vuosittain jäsenmaksua. Varsinaisten jäsenten ja ulkojäsenten jäsenmaksut päätetään yhdistyksen vuosikokouksessa. Jäsenmaksusta voi taloudellisin perustein anoa alennusta, josta päättää yhdistyksen hallitus.

Jäsen, joka on jättänyt kahtena peräkkäisenä vuotena maksamatta jäsenmaksun katsotaan hallituksen päätöksellä eronneeksi.

Yhdistyksen asioita hoitaa vuosikokouksen valitsema hallitus, johon kuuluu vuodeksi kerrallaan valittava puheenjohtaja ja 3-5 kahdeksi vuodeksi kerrallaan valittavaa muilta jäsentä, joista puolet tai lähinnä puolet on vuosittain erovuoroisia. Hallitus on päätösvaltainen, kun puolet jäsenistä on paikalla. Esityksen hallituksen kokoonpanosta ja puheenjohtajasta tekee vuosikokoukselle hallitus. Hallitus valitsee taloudenhoitajan keskuudestaan.

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja ja taloudenhoitaja kumpikin yksin. Hallitus voi tarvittaessa asettaa toimikuntia, työryhmiä ja asiantuntijaryhmiä.

Yhdistyksen vuosikokous pidetään kerran vuodessa ennen huhtikuun loppua. Kokous on päätösvaltainen, kun se on sääntöjen mukaisesti kokoonkutsuttu. Ylimääräinen yhdistyksen kokous pidetään, milloin edellinen kokous on niin päättänyt tai hallitus pitää sitä tarpeellisena tai 1/10 yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä ilmoitetun asian takia kirjallisesti hallitukselta pyytää.

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

Kokouskutsut ja muut tiedonannot yhdistyksen jäsenille toimitetaan kirjallisesti. Yhdistyksen kokouksista on ilmoitettava vähintään 14 päivää ennen kokousta.

Yhdistyksen kokouksissa on kullakin varsinaisella jäsenellä yksi ääni. Yhdistyksen kokouksissa ratkaistaan asiat yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, paitsi vaaleissa arpa.

Yhdistyksen kielenä ovat suomi ja ruotsi, kuitenkin niin, että yhdistyksen asiakirjat laaditaan suomenkielisenä.

Yhdistyksen toiminta- ja tilikautena on kalenterivuosi. Vuosikertomuksen ja tilinpäätöksen tulee olla valmiina helmikuun loppuun mennessä jätettäväksi tilintarkastajalle, jonka tulee antaa lausuntonsa maaliskuun aikana.

Yhdistyksen sääntöjä voidaan muuttaa, mikäli vähintään 3/4 yhdistyksen kokouksessa annetuista äänistä kannattaa tehtyä ehdotusta.

Päätökseen, joka tarkoittaa yhdistyksen purkamista vaaditaan vähintään 3/4 äänten enemmistö ja tulee voimassaolevaksi päätökseksi, jos se vahvistetaan seuraavassa aikaisintaan kuukauden kuluttua pidettävässä yhdistyksen kokouksessa vähintään 3/4 enemmistöllä annetuista äänistä.

Yhdistyksen purkautuessa tai jos se lakkautetaan, luovutetaan sen omaisuus sellaiselle rekisteröidylle yhdistykselle tai säätiölle, jonka tarkoituksena on edistää antroposofisesta hengentieteestä lähtevästä virikkeestä tapahtuvaa toimintaa. Asiasta päättää jälkimmäinen purkamisesta päättävä kokous.

Yhdistyksen purkautuessa tai jos se lakkautetaan, luovutetaan sen omaisuus sellaiselle rekisteröidylle yhdistykselle tai säätiölle, jonka tarkoituksena on edistää antroposofisesta hengentieteestä lähtevästä virikkeestä tapahtuvaa toimintaa. Asiasta päättää jälkimmäinen purkamisesta päättävä kokous.